Regulamin

Regulamin warunków sprzedaży i świadczenia usług

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Wydawcą czasopisma „Współczesna dietetyka” oraz Sprzedawcą abonamentów dostępowych do serwisu zarejestrowanego pod domeną: www.wspolczesnadietetyka.pl jest Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869, e-mail: biuro@semantika.pl, tel.: (61) 847 11 34, zwana dalej „Grupa Wydawnicza”.
 2. Grupa Wydawnicza świadczy usługi na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Właściciel serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin serwisu dostępny jest nieprzerwanie pod adresem: www.wspolczesnadietetyka.pl/regulamin
 5. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.
   

II. DEFINICJE

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Serwis – portal Współczesna Dietetyka znajdujący się pod adresem: www.wspolczesnadietetyka.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Serwis zawiera artykuły i narzędzia przeznaczone do wykorzystania przez dietetyków.
Czasopismo – „Współczesna Dietetyka”, czasopismo specjalistyczne dla dietetyków i profesjonalistów żywienia.
Szkolenie – zorganizowane przez Organizatora zajęcia w formie warsztatów, szkolenia online, konferencji, kongresu oraz wszelkiego rodzaju usługi szkoleniowe organizowane przez Organizatora z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
Usługodawca – Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869, e-mail: biuro@semantika.pl, tel.: (61) 847 11 34
Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na prenumeratę Czasopisma oraz dostęp (Abonament) do Serwisu.
Prenumerata – czasowy i płatny dostęp do czasopisma w wersji papierowej.
Użytkownik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. W zależności od rodzaju prenumeraty Zamawiający może wskazać jednego lub więcej Użytkowników.
Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, oznaczony loginem i hasłem, służący realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami.

 

III. RODZAJE PRENUMERATY I PŁATNOŚCI

 

 1. Zamawiający ma możliwość zakupienia prenumeraty:
 • Prenumerata standardowa - roczna prenumerata czasopisma „Współczesna Dietetyka” w wersji papierowej z dostępem do Serwisu.
 1. Cena abonamentu w Prenumeracie standardowej za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia.
 2. Grupa Wydawnicza zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przyszłości oraz stosowania cen promocyjnych dla wszystkich, bądź wybranych grup Użytkowników. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Grupy Wydawniczej dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz z ceną prenumeraty wskazaną w formularzu zamówienia. Informacja o ewentualnej zmianie ceny zostanie opublikowana na stronie głównej Serwisu.
 3. Dostęp do Serwisu oraz roczna prenumerata Czasopisma są płatne z góry za cały okres zamówienia, tj. 12 miesięcy.
 4. Po upływie okresu Prenumeraty, o ile Zamawiający nie złoży oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia umowy co najmniej 14 dni przed upływem terminu jej obowiązywania, Prenumerata jest przedłużana w cenie standardowej, o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia Zamawiającemu opłacenia faktury za kolejny okres prenumeraty oraz utrzymania ciągłości dostępu do Serwisu, możliwość pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności zostaje przedłużona o 14 dni.
 5. Rezygnacji z Prenumeraty należy dokonać najpóźniej 14 dni przed końcem bieżącego okresu prenumeraty w formie pisemnej na adres Grupy Wydawniczej, adres e-mail: redakcja@wspolczesnadietetyka.pl (liczy się data wpływu pisma do Grupy Wydawniczej). Informacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego i jednoznaczną informację o rezygnacji.
 6. W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy. Niezapłacenie faktury za przedłużenie Prenumeraty nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 7. Po złożeniu zamówienia, Zamawiającemu zostanie wystawiona faktura VAT zawierająca wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Usługodawcę, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną na fakturze VAT.
 8. Oryginał faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I PRENUMERATY

 

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu oraz Prenumerata skierowane są dla podmiotów niebędących konsumentami (serwis typu B2B).
 2. Dostęp do Serwisu mogą zamawiać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu „cookie”.
 4. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim. Zakazane jest korzystanie z Kont innych Użytkowników.
 5. Zakazane jest dostarczanie oraz rozpowszechnianie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Pełny dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nabywa w momencie zakupu prenumeraty.
 7. Uzyskanie dostępu do Serwisu oznacza udzielenie przez Grupę Wydawniczą (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do Serwisu. Licencja nie uprawnia do:
 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.


V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTĘP DO SERWISU ORAZ PRENUMERATA CZASOPISMA

 

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:
 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Grupy Wydawniczej lub na stronie internetowej Grupy Wydawniczej,
 • dostarczenie do Grupy Wydawniczej zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej na adres: redakcja@wspolczesnadietetyka.pl) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 1. Składając zamówienie, Zamawiający:
 • Wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy, w tym także na wystawienie faktury elektronicznej w pliku PDF.
 • Zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych.
 1. W przypadku gdy dane Zamawiającego wymagane podczas procesu uzyskiwania dostępu do serwisu ulegną zmianie, Zamawiający zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 2. Po odnotowaniu płatności za Prenumeratę, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do Serwisu, zawierająca również dane dostępowe Użytkownika. W momencie potwierdzenia dostępu do Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Maksymalny termin aktywacji dostępu do usługi po odnotowaniu płatności na koncie Usługodawcy wynosi 7 dni roboczych.
 4. Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu danych identyfikacyjnych (login/adres e-mail) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 5. Grupa Wydawnicza zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w czasie wprowadzania zmian i przerw technicznych, jednak nie dłużej niż jednorazowo przez 72 godziny. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o Prenumeratę Czasopisma zawierana jest na czas określony z możliwością jej automatycznego przedłużenia.
 7. Przedłużenie umowy o świadczenie usług elektronicznych na kolejny okres abonamentowy oraz Prenumeratę Czasopisma następuje automatycznie, jeżeli Zamawiający nie złoży oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia umowy co najmniej 14 dni przed upływem terminu jej obowiązywania.
 8. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach Prenumeraty – pierwszego numeru - wynosi 14 dni roboczych od dnia wystawienia faktury. Każdy kolejny numer będzie przesyłany regularnie, zgodnie z założoną częstotliwością. W przypadku realizacji zamówień wydań pojedynczych termin realizacji nastąpi niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu) - o czym Grupa Wydawnicza jest zobligowana powiadomić Zamawiającego niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 9. Zamówione Czasopismo dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.
 10. Grupa Wydawnicza nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionej Prenumeraty, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku naruszenia przez Grupę Wydawniczą warunków świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży Prenumeraty Czasopisma wynikających z niniejszego Regulaminu oraz indywidualnych ustaleń, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć:
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@semantika.pl, w tytule wiadomości podając „Reklamacja – Czasopismo Współczesna Dietetyka”.
 • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869, e-mail: biuro@semantika.pl, tel.: (61) 847 11 34.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju prenumeraty, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik poproszony zostanie o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
 3. Grupa Wydawnicza rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika wysyłana jest odpowiedź na reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Grupa Wydawnicza może wysłać odpowiedź na reklamację na inny adres e-mail, który zostanie wskazany przez Użytkownika.

 

VII. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
 • nie jest inicjatorem transmisji,
 • nie wybiera odbiorcy danych, oraz
 • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 1. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie transmisji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania
 3. urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników jedynie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Grupę Wydawniczą.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań, NIP: 7773232650, KRS 0000470869, e-mail: biuro@semantika.pl, tel.: (61) 847 11 34.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.wspolczesnadietetyka.pl/regulamin
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu przewidywanych zmian oraz wysłaniu ich treści na adresy e-mail zarejestrowanych Użytkowników. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Nazwa „Współczesna Dietetyka”, domena www.wspolczesnadietetyka.pl oraz wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie i Czasopiśmie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela serwisu jest zabronione. Wszystkie udostępnione materiały i treści służyć mogą jedynie potrzebom wewnętrznym placówki. Nie mogą stanowić przedmiotu pośrednictwa ani sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
 5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, naruszający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3000 zł za każdy przypadek naruszenia.
 6. Serwis i Czasopismo powstały oraz działają na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Usługodawca oraz Zamawiający poinformują się wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
 8. Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 9. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Grupę Wydawniczą z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 10. Grupa Wydawnicza nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Grupa Wydawnicza wysyła powiadomienia do Zamawiającego. W szczególności dotyczy to powiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej.
 11. Grupa Wydawnicza nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 12. Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać danych dostępowych do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.
 13. Zgodnie z art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (np. nazwa, adres, NIP) Usługodawca koryguje jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Zamawiającego.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 15. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2015 roku