menu close arrow_back_ios person_add home

Terapia osobistą pompą insulinową

Dietetyk kliniczny Ewa Grabani

DIETA W CUKRZYCY

04-01-2016

3/2016

Celem poniższego artykułu jest przybliżenie tego, czym jest terapia osobistą pompą insulinową (OPI) oraz przedstawienie wszystkich zagadnień, o których dietetycy powinni wiedzieć i pamiętać, pracując z pacjentem podejmującym terapię za pomocą osobistej pompy insulinowej.

Bolusy

Przed posiłkami oraz w celu skorygowania wyższych wartości glikemii stosuje się bolusy. Bolus posiłkowy wymaga od pacjenta uwzględnienia różnych czynników, jak np.: odpowiedni czasu podania bolusa, dawka insuliny, rodzaj bolusa w zależności od składu posiłku.

 

Optymalny odstęp czasowy między wstrzyknięciem insuliny a posiłkiem

Niezwykle ważną kwestią jest zachowanie odpowiedniego momentu podania bolusa, tzw. timing, czyli prawidłowy odstęp czasowy insulina – posiłek, niezbędny do zsynchronizowania bolusa poposiłkowego ze szczytem wchłaniania węglowodanów (tabela 1). Poniżej omówione zostaną odpowiednie zachowania w zależności od glikemii przed posiłkiem:

 

1. Podwyższona wartość glikemii przed posiłkiem

W sytuacji gdy glikemia przed posiłkiem przekracza 140−160 mg/dl, należy skorygować hiperglikemię. W takiej sytuacji mamy dwie możliwości postępowania. Pierwszą możliwością jest zachowanie odpowiedniej przerwy pomiędzy podaniem insuliny a posiłkiem. Dawka insuliny przeliczona na korektę oraz na spożywany posiłek podawana jest równocześnie. Rozpoczęcie posiłku wskazane jest w momencie, gdy stężenie glikemii obniży się do normoglikemii. Drugą możliwością jest podanie tzw. bolusa wyprzedzającego − bolusa korekcyjnego uwzględniającego odpowiednią ilość insuliny, dzięki której pacjent uzyska normoglikemię. Wówczas, po uzyskaniu prawidłowych wartości glikemii, należy podać bolus doposiłkowy.

 

2. Prawidłowa glikemia przed posiłkiem

Jeżeli glikemia przed posiłkiem utrzymuje się w granicach normy, w zasadzie można natychmiast spożywać posiłek. Takie postępowanie będzie odpowiednie pod warunkiem, że bolus doposiłkowy będzie odpowiednio dobrany do składu posiłku.

Jeśli posiłek składa się z węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym, a glikemia przed posiłkiem jest stała bądź wzrastająca, należy spożyć posiłek dopiero wtedy, gdy w kolejnym pomiarze uzyskamy dobre wartości. Jeśli mamy tendencję wzrostową glikemii, u pacjenta wskazany wydaje się bolus wyprzedzający bądź zwiększenie odstępu insulina – posiłek.

W sytuacji gdy posiłek przypada na okres dnia, w którym zauważamy większą insulinooporność, np. przy śniadaniu, należy zwiększyć odstęp insulina – posiłek. W sytuacji braku poprawy, np. pomimo zwiększenia przelicznika (ilość jednostek insuliny/WW lub/i WBT), wskazana jest zmiana składu posiłku.

 

3. Hipoglikemia przed posiłkiem

Jeśli stężenie glukozy przed posiłkiem wynosi poniżej 50−60 mg/dl, wskazane jest natychmiastowe spożycie węglowodanów szybko przyswajalnych. Zaleca się wówczas, aby bolus doposiłkowy podany był w czasie posiłku bądź − w szczególnych sytuacjach − nawet po nim.

 

Bolus posiłkowy w zależności od składu posiłku

W pompach insulinowych można korzystać z trzech rodzajów bolusów. Pierwszym z nich jest bolus prosty, który obejmuje produkty czy też posiłki typowo węglowodanowe. Umożliwia on natychmiastowe podanie dawki insuliny.

Drugim typem bolusa jest bolus przedłużony, który umożliwia powolne, równomierne podanie dawki insuliny, która rozłożona jest w określonym czasie. Obejmuje on produkty/posiłki białkowo-tłuszczowe.

Trzecim typem bolusa jest bolus złożony, który składa się z bolusa prostego i przedłużonego, podawanych w dowolnie wybranych proporcjach. Obejmuje on posiłki, w których skład wchodzą węglowodany oraz białka i tłuszcze.

 

Różne rodzaje bolusów działają odpowiednio do składu posiłków. Przy szybko przyswajalnych węglowodanach, które w szybkim tempie powodują wzrost glikemii, należy podać bolus prosty. Normoglikemia jest możliwa do uzyskania po takim posiłku, jeśli zostanie zachowany odstęp insulina – posiłek lub po podaniu bolusa wyprzedzającego.

Węglowodany długo wchłanialne, np. zawarte w produktach zbożowych, zazwyczaj wymagają podania bolusa złożonego, ustawionego na 2−4 h. Produkty białkowo-tłuszczowe wymagają podania bolusa przedłużonego. Ponadto duże posiłki są trawione wolniej niż mniejsze przekąski. I tak, 2 WW są szybciej wchłaniane niż 4 WW tego samego pożywienia, dlatego też przy większych posiłkach zaleca się podać większą część bolusa przedłużonego niż przy mniejszej porcji tego samego posiłku. Dodatkowo węglowodany są wolniej trawione, jeśli posiłek jest obfity w tłuszcz i białko. W takiej sytuacji należy przedłużyć większą część bolusa (czyli inaczej niż w sytuacji posiłku zawierającego jedyne same węglowodany).

W celu wybrania właściwego bolusa w zasadzie każdorazowo pacjent powinien się zastanowić, czy w danym posiłku węglowodany należą do wolno (bolus przedłużony lub złożony) czy szybko przyswajalnych (bolus prosty).

 

Wymienniki białkowo-tłuszczowe

Oprócz wymienników węglowodanowych (dla przypomnienia: 1 WW zawiera 10 g węglowodanów przyswajalnych = węglowodanów ogółem – błonnik), również białko i tłuszcz mają swój udział we wzroście glikemii. W jaki sposób dobrać dawkę insuliny dla produktów, które zawierają białko i tłuszcz? W tym celu stosuje się wymienniki białkowo-tłuszczowe. W Polsce u osób dorosłych zaleca się, aby na 1 WBT przypadało 0,3−0,5 przelicznika stosowanego dla WW. Przelicznik ten jest ustalany indywidualnie przez lekarza diabetologa. U dzieci zazwyczaj przelicznik wynosi 1:1.

 

Czym jest wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT)? Wymiennik białkowo-tłuszczowy to 100 kcal pochodzące z białka i tłuszczu. Zatem 50 g sera camembert pełnotłustego, w którym znajduje się 11,5 g tłuszczu oraz 10,7 g białka, oznacza około 1,5 WBT (11,5 x 9 kcal + 10,7 x 4 kcal).

 

Określenie czasu trwania bolusa złożonego bądź przedłużonego zależy od ilości WBT. Ogólnie przyjmuje się następującą zasadę: jeśli posiłek zawiera powyżej 1 WBT, to ilość WBT + 2 h = czas rozłożenia bolusa. I tak, w przypadku gdy posiłek zawiera 2 WBT, rozkłada się tę ilość tą na 4 h, 3 WBT na 5 h, powyżej 4 WBT bolus rozkłada się maksymalnie do 8 h.

 

W niektórych pompach, które mają opcję kalkulatora bolusa, pacjenci nie muszą wykonywać wszystkich działań matematycznych, które dotyczą zmieniających się w poszczególnych częściach dnia przeliczników, zawartości WW i WBT, obliczania dawki korekcyjnej etc.

Po wprowadzeniu aktualnej glikemii i po uprzednim zaprogramowaniu pompy w przeliczniki i dawkę korekcyjną oraz po podaniu ilości WW i WBT w danym posiłku kalkulator bolusa przelicza, ile aktywnej insuliny zostało jeszcze z poprzednich bolusów oraz ile należy podać w aktualnej sytuacji. Pacjent zaproponowane działanie przez pompę może zaakceptować bądź zmodyfikować wg własnego uznania. Jeśli w posiłku pacjent uwzględnia również WBT, to w ogólnej ilości WW w kalkulatorze bolusa powinien podać łączną sumę WW i WBT, a następnie odpowiednio zdecydować o czasie ich podawania.

 

Studium przypadku

Pacjent wybiera się z przyjaciółmi na pizzę. Przed posiłkiem glikemia wynosi 180 mg/dl, podaje więc 1 jednostkę na korektę (współczynnik korekty wynosi 50 mg/dl). Ustalony przelicznik do posiłku obiadowego wynosi 1 j./WW oraz 50% przelicznika na WBT.

Porcję pizzy, którą ma na talerzu, razem z porcją napoju szacuje na 6 WW i 4 WBT.

Pacjent podaje więc 7 jednostek w bolusie prostym (6 j. + 1 j. korekcyjna), zaś 2 jednostki insuliny rozkłada na 6 h. Łącznie podaje 9 jednostek w bolusie złożonym.

Czy takie działanie było słuszne? Nie do końca. Pacjent był zaskoczony, iż mimo wyliczeń nie uzyskał normoglikemii. Dlaczego?

Pacjent zapomniał o jednej kluczowej kwestii: Z uwagi na to, iż w pizzy występuje ser, część węglowodanów będzie się wolniej wchłaniała. Dlatego też należy odpowiednio podzielić 6 j. insuliny, którą pacjent podał w bolusie prostym. Pacjent powinien rozdzielić nie tylko część białkowo-tłuszczową, ale również część węglowodanową, np. 2/3 dawki WW powinien podać w bolusie prostym, zaś 1/3 ilości WW w połączeniu z 4 WBT w bolusie przedłużonym. Tak więc poprawne działanie powinno wyglądać następująco:

Pacjent powinien podać 5 jednostek w bolusie prostym (4 j. + 1 jednostka korekcyjna) zaś w bolusie przedłużonym 4 jednostki rozłożone na 6 h, co daje w sumie 9 jednostek w bolusie złożonym.

PRZYPISY

  1. Matejko B., Nowoczesne technologie w terapii cukrzycy typu 1, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe” 3,2, 2011, 5−18.
  2. Czechura J., Terapia ciągłym podskórnym wlewem insuliny z zastosowaniem pomp insulinowych a jakość życia pacjentów, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 4, 2010, 435–443.
  3. Gawrocki W., Duda-Sobczak A., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Wybrane aspekty leczenia dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 za pomocą osobistej pompy insulinowej, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” tom 2, nr 2, 2011, 143–150.
  4. Fox L.A., Buckloh L.M., Smith S.D., A Randomized Controlled Trial of Insulin Pump Therapy in Young Children With Type 1 Diabetes, „Diabetes Care” Volume 28, Number 6, June 2005.
  5. Bergenstal R.M., Klonoff D.C., Garg S.K. et al, Threshold-based insulin-pump interruption for reduction of hypoglycemia, „N Engl J Med.” 369, 2013, 224–232.
  6. Heinemann L., Fleming A., Patrie J.R., Insulin pump risks and benefits: a clinical appraisal of pump safety standards, adverse event reporting and research needs. A Joint Statement of the European Association for the Study of Diabetes and the American Diabetes Association Diabetes Technology Working Group, „Diabetes Care” 38(4), 2015, 716−722.
  7. Małecki M. (red.), Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015, „Dawna Diabetologia Praktyczna” 4, suplement A, 2015.
  8. Thurm U., Gehr B., Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii, Wierusz-Wysocka B., Gwarecki A. (red. wyd. pol.), 145–176.
  9. Ragnar H., Pompy insulinowe. Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieży i dorosłych, Wyd. Fundacja Edukacji Zdrowotnej, Warszawa 2010, 168−177.

O autorze

Ewa Grabani

CZYTAM ARTYKUŁY

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii. Współpracownik Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”